STAATSCOURANTVaststelling projectbesluit ‘Regenwaterbuffer Spaubeek/Ten Dijken’, gemeente Beek

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Beek

Geplaatst op Lokaalnieuwsspaubeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen spaubeek
  2. STAATSCOURANTVaststelling projectbesluit ‘Regenwaterbuffer Spaubeek/Ten Dijken’, gemeente Beek

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.11 (oud) van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf 24 januari 2013 tot en met 6 maart 2013, gedurende zes weken ter gemeentesecretarie (publieksbalie), Raadhuisstraat 9, voor een ieder ter inzage ligt het bij collegebesluit van 15 januari 2013 ongewijzigd vastgestelde projectbesluit “Regenwaterbuffer Spaubeek/Ten Dijken”. Het vastgestelde projectbesluit en de bijbehorende stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website: www.gemeentebeek.nl via het kopje ‘Actueel’ naar ‘Openbare bekendmakingen’. Het college heeft tijdens bovengenoemde vergadering tevens besloten voor dit projectbesluit geen exploitatieplan vast te stellen. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpprojectbesluit, kan tijdens bovengenoemde periode van zes weken alleen een belanghebbende beroep instellen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze heeft ingebracht. Beroep dient ingediend te worden bij de Rechtbank te Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het projectbesluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht. Het besluit tot vaststelling van het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Unknown

Foto van  Lokaalnieuwsspaubeek.nl Redactie

Lokaalnieuwsspaubeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Spaubeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.